Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Kunskaper om språkriktighet i text och om det svenska språkets uppbyggnad. 
  • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 
  • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Referens

Skolverkets ämnesplan Svenska för gymnasiet