Förbättra och utveckla din novell

Det behövs träning och hårt arbete för att bli bra på att skriva, därför arbetar vi med skrivandet i en process (flera olika steg). Respons är en viktig del eftersom den utvecklar dig som skribent. Syftet är att den som skrivit texten ska känna sig inspirerad och vilja utveckla sin text. Ge respons som är vägledande och möjliggör för skribenten att arbeta vidare med texten.

Börja med att ge ett allmänt omdöme; hur du uppfattar texten och lyft fram textens starka sidor. Ta gärna fram konkreta exempel. Formulera frågor kring sådant du anser bör utvecklas.

Granska därefter novellen utifrån följande checklista: (Använd läroboken vis behov alt. din handbok i svenska.)

  • Fångar inledningen läsarens intresse? Börjar berättelsen mitt i handlingen, från första början eller i en dialog?
  • Beskrivs personerna och miljön? Finns det gestaltande beskrivningar? (Show don’t tell) Finns det sinnesintryck (syn, hörsel, smak) som gör novellen levande och försätter läsaren i den rätta stämningen? Behövs det fler yttre eller inre beskrivningar?
  • Vilket berättarperspektiv finns? Jag-form eller allvetande berättare?
  • Framträder novellkurvan vi arbetat utifrån? inledning, stegring, vändpunkt, efterspel, slut. Är konflikten tydlig? Kan den stegras ytterligare? Har novellen en vändpunkt? Fungerar den? Kan den bli tydligare?
  • Finns det ett genomtänkt avslut: klargörande slut, öppet slut, oväntat slut eller undervisande slut?
  • Finns det onödiga avsnitt som inte fyller någon funktion, så kallade ”transportsträckor”.
  • Är meningslängden varierad? (Variera meningarnas längd så blir det mer flyt i texten. Använd bindeord för att sätta samman korta meningar, exempelvis och, eller, så, alltså, men, vilket, ändå, på grund av, därför, för (att) etc.
  • Är texten indelad i stycken? Ett nytt stycke hjälper läsaren att förstå när något nytt händer eller ny information. Är det korrekt markerat, dvs. blankrad eller indrag?