Värdeskapande projekt som kopplas samman med hållbar utveckling

Real Case bygger på en bredare variant av entreprenöriellt lärande och utmanar oss med verkliga ”skarpa” uppdrag där samverkan med näringslivet och andra aktörer berikar skolverksamheten och integrerar den i det omgivande samhället. Alla våra Real Case, värdeskapande lärande för hållbar utveckling genomsyras av hållbar utveckling (Agenda 2030) och digital kompetens.

Värdeskapande lärande går ut på att vi ska utveckla och stimulera och utveckla viktiga framtidskompetenser (21st Century Skills) som är relevanta för oss i skolan, i arbetslivet och i samhällslivet exempelvis att ta initiativ, ansvar, samarbeta och att omsätta idéer i handling. Det innebär att vi tillsammans lär oss genom att använda våra kunskaper för att skapa något värdefullt för våra medmänniskor och bidra till att göra världen bättre. Win-win! När skolarbetet blir något mer än skolkunskaper blir det viktigt, kul och lärorikt.

Unga berättar och påverkar i tillgängliga, kreativa lärmiljöer och undervisning

Vi arbetar i projektform med ett demokratiskt arbetssätt som knyter samman skola, arbetsliv och omvärld. Våra lärmiljöer består av olika kreativa rum; i skolan, utanför skolan och på nätet, vilket skapar stor variation i lärandet. I samtliga Real Case är ungas berättande och påverkan ett centralt inslag. Syftet är att stärka vår delaktighet i samhället; att lära oss bli aktiva kritiska samhällsmedborgare som bidrar till vårt gemensamma bästa. Ta del av olika värdeskapande projekt på bloggen för att få inblick i hur vi arbetar i undervisningen och vilket resultat vi frambringar tillsammans.