Vad är Real Case?

Real Case – Värdeskapande lärande för hållbar utveckling är ett demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som genomsyras av lärande för hållbar utveckling, digital kompetens och samverkan mellan skolan och det omgivande samhället. Det handlar om ett undersökande arbetssätt och upplevelsebaserat lärande där värdegrunden genomsyrar undervisningen och eleverna är aktiva medskapare genom hela lärandeprocessen samtidigt som de, genom teamwork, skapar verkliga lösningar (sociala innovationer) för hållbar utveckling.

Real Case bygger på en bredare variant av entreprenöriellt lärande och syftar till att rusta eleverna med breda och djupa kunskaper och utveckla betydelsefulla framtidskompetenser (21st Century Skills). Det handlar om kompetenser som är relevanta nu och i framtiden; i skolan, i arbetslivet och i samhällslivet, exempelvis att ta initiativ, ansvar, kritiskt tänkande, samarbeta, lösa problem och att omsätta idéer i handling. Tillsammans bygger vi kunskap och lär oss genom att använda kunskaperna för att skapa sociala innovationer för hållbar utveckling. Win-win! När skolarbetet blir mer än bara skolkunskaper blir det meningsfullt, kul och lärorikt.

Dynamiska lärmiljöer och team ersätter klasser och klassrum

Vi utmanar den traditionella mallen genom att byta ut det gamla klassrummet och ”one size fits all”-tänket mot samtidens- och framtidens dynamiska lärmiljöer. Lärmiljön består av olika kreativa rum; i skolan, utanför skolan och på nätet, vilket skapar stor variation i lärandet. Dessutom blir den pedagogiska måltiden, rasten m.m. en del av undervisningen genom lärande för hållbar utveckling. Vi arbetar i team och åldersblandat istället för klasser och projekten vi arbetar med skapar en lärande gemenskap där olikheter berikar.

Elever som changemakers

Alla är medskapare i designprocesser som frambringar spännande lärandeupplevelser och möjliggör för oss av nå så väl individuella mål som gemensamma mål. I samtliga Real Case är ungas livsvärldar, berättande och påverkan ett centralt inslag. Syftet är att stärka ungas delaktighet och medskapande i utbildning och i samhället, dvs. att lära eleverna att bli kritiska medborgare som aktivt tar plats i samhället.

Ta del av våra värdeskapande projekt, som kopplas samman med hållbar utveckling och Agenda 2030, och bli inspirerade! Vi lever i en spännande tid då unga är medskapare i hur framtidens skola och samhälle kommer att formas.