Om oss

Utbildning och lärande som förändrar världen

Vi kallar oss Värdeskaparna från SSG och är elever (changemakers) från olika program på Söderslättsgymnasiet som tillsammans med förstelärare och speciallärare Maria Glawe arbetar med Real Case – värdeskapande projekt som genomsyras av lärande för hållbar utveckling, digital kompetens och kopplas samman med det omgivande samhället. Det handlar om ett upplevelsebaserat arbetssätt där vi är aktiva medskapare i både undervisning och lärande samtidigt som vi genom teamwork skapar verkliga lösningar (sociala innovationer) för hållbar utveckling. Vi arbetar alltid över programgränserna och åldersblandat samt ibland tillsammans med andra skolstadier, vilket är jättebra. Det är så det ser ut i världen utanför skolan och det är så det ser ut i arbetslivet. Läs mer om vårt arbetssätt Vad är Real Case?

Huvudsyftet med bloggen är att utveckla kunskaper i svenskämnet; stärka språk-, läs- och skrivkompetensen och samtidigt utveckla andra viktiga framtidskompetenser (21st Century Skills). Bland annat skönlitteraturen och våra erfarenheter/intressen/livsvärldar fungerar som kunskapskälla i undervisningen. Genom att blogga stärks den digitala kompetensen; hur vi på ett tryggt sätt kan kommunicera och samarbeta på nätet, hur vi ska uppföra oss mot varandra, om källkritik, upphovsrätt och hur vi kan lösa problem och förverkliga idéer. Vi får välja om vi vill blogga anonymt, med vårt namn eller med ett alias. Det går bra vilket som.

Ett delsyfte är att bidra till andras lärande genom att dela med oss av ett arbetssätt där alla inkluderas, engageras och kan lyckas utifrån olika behov och förutsättningar. Vårt arbetssätt vänder upp och ner på traditionell undervisning och specialundervisning och fokuserar på god utbildning för alla. Vi vill, förutom att dela med oss av våra Real Case, också bidra till att fler elever lär sig om de globala målen och hållbar utveckling. Vi är ambassadörer för målen och arbetar mycket med mål 4, vilket innebär att skapa inkluderande lärmiljöer för alla oavsett funktionsvariationer samt stärka det livslånga lärandet. Vi samarbetar ofta med både förskolan och grundskolan för att sudda ut gränser mellan skolstadierna och istället bidra till en lärande gemenskap.

Vi arbetar utifrån följande vision som gäller för alla skolor i Trelleborgs kommun:

”Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!”

Pedagogisk koppling

Genom arbetet med bloggen stärks grunden för det livslånga lärandet. Ny teknologi, förändringar i skola och arbetsliv och samhällsliv ställer nya krav på våra kunskaper och förmågor. Bloggen, som en central del i undervisningen, kopplas samman med den reviderade läroplanen (2018) och ämnesplanen i svenska och syftar till att stimulera och stärka:

  • nyfikenhet, kreativitet, och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling och skapa värde för andra individer.
  • språk-, läs- och skrivförmågan.
  • förmågan att ta ansvar och ta egna initiativ samt att arbeta på egen hand och tillsammans med andra.
  • förmågan att söka, välja ut, kritiskt granska samt bearbeta och använda information på olika sätt.

Upphovsrätt

Kristina Alexanderson, ansvarig för Webbstjärnan har hjälpt oss att komma igång med lärandet om upphovsrätt via filmklippet  Introduktion till upphovsrätt. Tillsammans utforskar vi CC-licenserna för att lära oss hur vi får använda licensierat material. CC tar inte bort upphovsrätten, men visar hur materialet får användas av andra (Skolverket, Creative Commons i skolan). 

Allt material som publiceras på vår blogg är antingen producerat av oss eller Creative Commons-licensierat. Om det varken är det ena eller andra har vi frågat om lov innan vi använder någons material. Vi lär oss mer om upphovsrätten och att redovisa de källor vi använder (text, bild, film, ljud m.m.).

Vårt material får delas vidare, men hänvisa till vår blogg. Delas materialet vidare ska det vara i den ursprungliga versionen.

Vi lär oss för livet och hoppas du vill följa med på vårt spännande äventyr; hur vi blir stjärnor på webben och hur vi bidrar till en hållbar värld. Förhoppningsvis inspirerar vi fler till att lära sig om webbpublicering och att bli aktiva medskapare till vår gemensamma framtid.

Ansvarig för bloggen är Maria Glawe: maria.glawe@skola.trelleborg.se