Information till vårdnadshavare

Vad kännetecknar en kreativ design- lärmiljö? Fokus på 21st Century Skills

Kreativ design perspektivet handlar om förändrad utbildning i tillgängliga kreativa lärmiljöer som stärker elevernas lärande och förbereder elever för ett samhälle och ett arbetsliv i ständig förändring. Elever får ett större utrymme till pedagogiskt medskapande, vilket betyder större delaktighet i val av innehåll och utveckling av nya sätt att arbeta och lära i en digital skolmiljö. Vi tar till vara på digitaliseringens möjligheter, kreativt tänkande och elevernas inneboende kraft att påverka sin egen lärandeprocess.

Bland annat är gemenskap och världens berättelser (ämnesintegrerat innehåll med koppling till lärande för hållbar utveckling) i fokus, likaså personifierat lärande, elevernas olika intressen och entreprenöriellt lärande. Olikheter är berikande! Nyfikenhet, fantasi, kreativitet, ömsesidighet och utmaning är några viktiga inslag i kreativ design– perspektivet. Samtidigt som eleverna uppfyller kunskapskraven i respektive kurs i svenska stärks det livslånga lärandet; win-win!

Hur arbetar vi med en dator per elev i klassrummet? 

Vi arbetar i en varierad lärmiljö (Blended Learning), vilket innebär en mix av undervisning i kreativa rum och nätbaserad undervisning. Genom att arbeta varierat finns det stor möjlighet till flexibilitet för att möta olika förutsättningar och behov. Varje elev har tillgång till en personlig dator, vår gemensamma blogg och Google Classroom.

Google Classroom, som en del av G Suite for Education (molnsystem), är designat för skolan i syfte att underlätta och göra undervisningen mer tillgänglig för elever. Genom tydlig struktur och organisation ges tillgång till uppgifter, material, formativ bedömning, samlärande, effektivare kommunikation med mera. Classroom är integrerat med Google Drive, vilket underlättar arbetet och lärarresponsen på grund av delafunktionen.

Elever får hjälp med struktur och påminnelser om arbetsuppgifter som ska lämnas in alt. bearbetas. Lärarresponsen är ett sätt att fördjupa och utveckla lärandet. Syftet med respons är att eleverna ska komma närmare sina mål. Eftersom vi arbetar i Google Drive delar eleverna uppgifter med mig och kan därmed få hjälp före, under och efter arbetet (bland annat respons i realtid). Förutom min respons ges möjlighet till samarbete med andra studerande genom att ställa frågor, dela dokument, lösa uppgifter tillsammans m.m. via Classroom. Jag samlar också snabbt in ”bevis” på hur undervisningen fungerat genom exempelvis Exit Tickets, reflektion eller Google formulär som vi använder i slutet av lektionerna. Utifrån underlaget utformar jag nästkommande lektioner.

Om elever missar en lektion kan de snabbt få en överblick och hålla sig uppdaterade, både via bloggen och Classroom. Likaså om längre tid behövs, fler repetitioner och andra anpassningar för att lära och utvecklas optimalt. Vi är alla olika och har olika behov.

Digital kompetens lyfts fram i skolans styrdokument

Elevernas digitala kompetens behöver stärkas därför har Regeringen beslutat om att tydliggöra och förstärka styrdokumenten. Gustav Fridolin förmedlar att alla elever ska få med sig kunskaper att förstå och kunna påverka världen. Det får inte vara beroende av vilken skola du går på eller vilken lärare du har. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström meddelar att gymnasiestudenter ska förberedas väl för arbete, vidare studier och för ett liv som samhällsmedborgare i en digitaliserad värld. (Regeringingskansliet. (2017) Stärkt digital kompetens i läroplanen och kursplaner).

Sammanfattningsvis avser ändringarna bland annat att eleverna ska bli stärkta i sin källkritiska förmåga och få möjlighet att lära sig programmering. De ska också lära sig att lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt med hjälp av digital teknik och internet. Utöver ska de få möjlighet att utveckla förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle. Vi arbetar med dessa förmågor i undervisningen bland annat genom arbetet med bloggen. Det handlar om verklighetsnära lärande där eleverna har en aktiv medskapande roll. De får möjlighet att utveckla förmågor som är viktiga i ett digitaliserat samhälle.

Mer information om personliga elevdatorer och 1-1 skola finns att läsa här.

Att utveckla digital kompetens och entreprenörskap är en investering för framtiden 

I skolans styrdokument framgår att eleverna ska få möjlighet till utbildning som stärker digital kompetens, se tidigare stycke, vilket är en av EU :s åtta nyckelkompetenser. Huvudnyckeln till framgångsrikt lärande är att förstå sitt eget lärande, dvs. metakognitiv förmåga, vilket också är en av EU :s nyckelkompetenser. Det innebär att elever behöver förstå hur de lär sig bäst samt avgöra vilka verktyg/strategier som är bra att använda i olika sammanhang. Vi har därför gemensamt skapat sidan Studiestrategier. Vidare behöver eleverna förstå och lära sig möjligheter och risker med användningen av internet och tillämpning av källkritik. Via undervisningen och Webbstjärnan lär vi oss mer om internet och om hur digital kompetens utvecklas. Dator och internet används i lärmiljön som verktyg för lärande och utveckling.

Ytterligare en av EU :s nyckelkompetenser är entreprenöriell kompetens, vilket i skolsammanhanget handlar om att elever får möjlighet till medskapande i en dynamisk och social process. Både enskilt och tillsammans med andra identifieras möjligheter och idéer som omsätts till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhangKort sammanfattat får eleverna via lärmiljön möjlighet att utveckla betydelsefulla förmågor för fortsatta studier och framtida arbetsliv exempelvis innovationstänkande, egen drivkraft, förmågan att möta förändringar och företagande. (Läroplan för gymnasiet (Gy2011), Skolverket).

Kontakta mig gärna om ni har frågor. Kanske vill ni göra studiebesök och se hur en Kreativ design -lärmiljö fungerar i praktiken?

Välkomna!

Maria Glawe